REGULAMIN

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem https://yourenglishjokers.com

Właścicielem sklepu internetowego https://yourenglishjokers.com jest:

Nazwa Przedsiębiorcy: English JokerS – Szymon Mochnacz
Imię Nazwisko: Szymon Mochnacz
Numer NIP: 5882512991
Nazwa Skrócona: English JokerS
REGON: 528495292
Adres (Faktury): Gdańsk, Heweliusza 11/819, 80-890, Polska
Konto Firmowe (mBank): 91 1140 2004 0000 3802 8478 6744

Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać:
1. Pod numerem telefonicznym +48 690 790 602 (koszt połączenia wg taryfy operatora)
2. Korzystając z adresu poczty elektronicznej
 yourenglishjokers@gmail.com

 

I. Definicje

1. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego https://yourenglishjokers.com;
2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
3. Sprzedawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod https://yourenglishjokers.com, za pośrednictwem, którego Klient może składać Zamówienia;
5. Lekcja – usługa świadczona przez English JokerS – Szymon Mochnacz za pośrednictwem platformy Google Meet (aplikacja umożliwiająca transmisję audio-video), w której ma prawo brać udział Klient w wymiarze czasowym określonym w Zamówieniu;
6. Umowa Sprzedaży– umowa sprzedaży usług w rozumieniu Ustawy Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy English JokerS – Szymon Mochnacz ul. Jana Heweliusza 11/819, 80-890 Gdańsk, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży;
8. Dni Robocze – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
9. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego
10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r.;

 

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://yourenglishjokers.com
2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Warunkiem złożenia Zamówienie w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.
4. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient minimalnych wymagań technicznych m.in. dostęp do internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.
5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa English JokerS – Szymon Mochnacz zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego do osób, które ukończyły 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej https://yourenglishjokers.com
7. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są cenami brutto podanymi w złotych polskich.
8. Wszystkie zdjęcia znajdujące się na stronie Sklepu są własnością Sprzedającego i nie zgadza się on na ich wykorzystywanie bez jego zgody.
9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

III. Rejestracja oraz zasady korzystania ze sklepu internetowego
1. Warunkiem dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym jest rejestracja (utworzenie) Konta użytkownika lub tzw. zakupy bez rejestracji (podanie danych umożliwiających dokonanie zamówienia, bez możliwości późniejszego logowania się na konto klienta).
2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
3. Klient wysyłając formularz rejestracyjny wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sklep danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia.
4. Po dokonaniu rejestracji Klient może zalogować się do Sklepu Internetowego https://yourenglishjokers.com przy pomocy podanych w trakcie rejestracji nazwy użytkownika oraz hasła.
5. English JokerS – Szymon Mochnacz może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu.

 

IV. Procedura zawarcia umowy sprzedaży
1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową https://yourenglishjokers.com, dokonać wyboru usługi – lekcji języka angielskiego, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
2. Wybór zamawianych Lekcji przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
3. Przez cały czas trwania zakupów Klient ma możliwość przeglądania i edytowania zawartości swojego koszyka (dodawanie i usuwanie produktów oraz zmienianie ilości danego produktu w koszyku).
4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy,
5. Dokonanie powyższych czynności zakończone naciśnięciem przycisku „Kupuje i płacę” oznacza złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym i zawarcie umowy kupna-sprzedaży usług objętych zamówieniem
6. Na adres e-mail Klienta zostanie przesłana wiadomość zawierająca podsumowanie Zamówienia i potwierdzająca przyjęcie Zamówienia do realizacji.

 

V . Metody płatności
1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
płatność w systemie Przelewy24.pl

2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem lub płatności elektronicznych, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

VII. Wypowiedzenie od umowy

1. English JokerS – Szymon Mochnacz ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym gdy Uczestnik swym zachowaniem podczas Lekcji uniemożliwia jej prowadzenie lub narusza dobra osobiste nauczyciela lub innych uczestników Lekcji albo gdy narusza zakazy określone w §6 ust. 5.

2. Klientowi w każdym czasie przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy bez podawania przyczyny. Okres wypowiedzenia można złożyć nie później niż 24h przed ustalonym przez Klienta terminem Lekcji.

Wypowiedzenie można złożyć w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres: yourenglishjokers@gmail.com. Wypowiedzenie powinno zawierać co najmniej imię i nazwisko/nazwę Nabywcy, adres mailowy i oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy.

3. Wypowiedzenie Umowy na Lekcję skutkuje zwrotem dokonanej wpłaty.

 

VIII. Odstąpienie od umowy
1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia przed upływem 14 dniowego terminu liczonego od dnia zawarcia Umowy.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym została zabookowana Lekcja.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą na adres English JokerS – Szymon Mochnacz, ul. Jana Heweliusza 11/819, 80-890 Gdańsk lub pocztą elektroniczną na adres
 yourenglishjokers@gmail.com).
4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. W przypadku odstąpienia od umowy, Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności (nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy).
6. Zwrotu płatności dokonujemy na konto bankowe wskazane przez Klienta w formularzu zwrotu.

 

IX. Reklamacje dotyczące towarów
1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem, jeżeli usługa ma wadę fizyczna lub prawną.
3. Firma English JokerS – Szymon Mochnacz nie jest producentem Towarów.
4. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przesłanie potwierdzenia zakupu usługi wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym.
5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia, a gdyby to było niemożliwe w tym okresie do poinformowania Klienta kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca naprawi lub wymieni reklamowaną usługę na nową, pełnowartościową lub zwróci wartość kupionej usługi na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.
7. O rozstrzygnięciu reklamacji klient zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej lub za pomocą poczty.

 

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
1. Firma English JokerS – Szymon Mochnacz – Wiktoria Gorczyca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić English JokerS – Szymon Mochnacz o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: English JokerS – Szymon Mochnacz, ul. Jana Heweliusza 11/819, 80-890 Gdańsk mailowo pod adres
 yourenglishjokers@gmail.com lub przy użyciu formularza kontaktowego.
4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
5. Firma English JokerS – Szymon Mochnacz zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

XI. Postanowienia końcowe
1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy English JokerS – Szymon Mochnacz a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy English JokerS – Szymon Mochnacz a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę English JokerS – Szymon Mochnacz.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
5. W przypadku zmiany regulaminu Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zmian.